Organa SM
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty
 
        

 

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU NA WYMIANĘ INSTALACJI WOD -KAN, GAZ W BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI 5 WE WŁOCŁAWKU.


Przetarg ofertowy nieograniczony. Wadium w wys. 7 000,00 PLN należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP 0/Włocławek 10 1020 5170 0000 1602 0005 5772 w terminie do dnia 26.06.2012r. do godz. 12.00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM Południe w dniu 26.06.2012r. o godz. 14.00.

Oferty przyjmuje sekretariat Spółdzielni pok. nr 17 do dnia 26.06.2012r. do godz. 12.00. Koperta powinna być opisana następująco:

OFERTA NA WYMIANĘ INSTALACJI WOD. - KAN., GAZ W BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI 5 WE WŁOCLAWKU .
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH.

 1. Oferta powinna zawierać:
  • wypełnione i podpisane załączniki nr 1, nr 2, nr 3,
  • dane identyfikacyjne oferenta, odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numerNIP,
  • wypis z rejestru statystycznego GUS,
  • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające uregulowanie należności podatkowych i składek ZUS - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,
  • kopię bilansu za ostatni rok,a w przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania bilansu informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,
  • referencje potwierdzające realizację robót w tym samym systemie,
  • informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego w okresie 3 lat z podaniem ich uprawnień i zdolności do wykonania robót,
  • zaakceptowany projekt umowy,
  • oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 45 dni,
  • kserokopię dowodu wpłaty wadium przetargowego,
  • nr rachunku, na który Spółdzielnia ma zwrócić wpłacone wadium.
  Data wystawienia zaświadczeń nie może przekraczać 60 dni licząc od daty ich wystawienia do terminu złożenia oferty.
 1. Oferty będą oceniane na podstawie n/w kryteriów:

  • Cena ofertowa - 95 %,
  • Wiarygodność merytoryczna oferenta - 5 %.

  Wiarygodność merytoryczna oferenta oceniana będzie na podstawie:
 • informacji ogólnych o firmie (zał. Nr 2),
 • potencjału kadrowego oferenta (zał. Nr 3),
 • wykazu sprzętu,maszyn i urządzeń, którymi dysponuje oferent,
 • informacji ekonomicznej o firmie,
 • referencji,
 • w przypadku oferentów, którzy wykonywali roboty na rzecz Spółdzielni oceniane będą: jakość, terminowość, staranność, bezusterkowość wykonanych robót.
 1. Zakres prac objetych przetargiem:

 2. Strona w aktualizacji...

  3.1. Zakres robót obejmuje:
  • Budowa instalacji zimnej, ciepłej wody z cyrkulacją, gazowej, kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym całkowicie podpiwniczonym, o 5 kondygnacjach nadziemnych posiadających 50 mieszkań przy ul. Matejki 5 we Włocławku
  • wymiany przewodów poziomych i pionów instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją
  • wymianę pionów gazowych i kanalizacyjnych
  • wymianę istniejących rurociągów poziomych i pionowych instalacji wodociągowej (zimna woda, ciepła woda z cyrkulacją) z rur stalowych ocynkowanych na rury PP stabilizowane z wkładką z włókna szklanego,
  • dokonanie regulacji cyrkulacji c.w.u. za pomocą wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV-A produkcji Danfoss.
  3.2. Stan istniejący instalacji

  Istniejąca instalacja wodociągowa (z.w., c.w.u. i cyrkulacja) wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych. Przewody rozdzielcze prowadzone są pod stropem piwnicy, piony w szachtach instalacyjnych. Szachty instalacyjne zlokalizowane są za pomieszczeniami WC w sąsiedztwie przewodów wentylacyjnych. Na odgałęzieniach do pionów zamontowane są zawory odcinające, częściowo wymienione na kulowe. Przyłącze wodociągowe Dn80 wprowadzone jest do pomieszczenia technicznego i wyposażone w armaturę odcinającą oraz wodomierz główny WS 10 Dn40 z modułem radiowym. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, pod pionami zamontowane są kurki gazowe kulowe. Piony i przewody odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane są z rur kanalizacyjnych żeliwnych, podejścia do przyborów z rur kanalizacyjnych PCV.

  3.3. Opis instalacji wodociągowej
  3.3.1. Rurociągi
  • Przewody poziome i piony instalacji z.w. i c.w.u. z cyrkulacją wykonać z rur polipropylenowych PN20 stabilizowanych wkładką z włókna szklanego produkcji Hakan Faser. Łączenie rur za pomocą złączek polipropylenowych zgrzewanych z rurami w procesie polifuzji termicznej.
  • Przewody rozdzielcze w piwnicy prowadzić w korytarzu piwnicznym ok. 20 cm pod stropem, mocować do stropu za pomocą podpór przesuwnych. W miejscach pokazanych na rys. 1 i 2 (dokumentacja techniczna) na rurociągach c.w.u. i cyrkulacji wykonać podpory stałe.
  • Kompensację wydłużeń termicznych przewodów poziomych wykonać za pomocą kompensatorów U-kształtowych wykonanych w układzie poziomym w miejscach pokazanych na rysunku 1 (dokumentacja techniczna). Długość ramion kompensacyjnych – 40-65 cm, rozstaw ramion – 30 cm. Na środku kompensatora na rurociągach c.w.u. i cyrkulacji wykonać punkt stały.
  • Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych, mocować do ściany za pomocą podpór przesuwnych. W miejscach odgałęzień do instalacji w mieszkaniach wykonać punkty stałe. Na pionach nie przewiduje się kompensacji wydłużeń.
  • Na odgałęzieniach do instalacji w mieszkaniach zamontować przed wodomierzami zawory kulowe gwintowane. W przypadku, gdy na instalacji są zamontowane zawory kulowe odcinające. Po ich wymianie na nowe, należy je zwrócić Właścicielowi lokalu. Na tą okoliczność należy spisać protokół potwierdzony przez Właściciela mieszkania. Wodomierze wymienić na nowe z modułami radiowymi ( montować w pozycji poziomej) i połączyć z istniejącymi instalacjami w mieszkaniach. Wodomierze zw, cw dostarcza SM „ Południe”. Zdemontowane wodomierze należy oddać SM „ Południe”. Na tą okoliczność należy spisać protokół potwierdzony przez Przedstawiciela SM „ Południe”.
  • W piwnicy budynku wykonać instalację „ogrodową” z 2 zaworami czerpalnymi za złączką do węża na zewnątrz budynku, zawór odcinający instalację i wodomierz umieścić w zamykanej skrzynce stalowej.
  Maksymalne odległości (w cm) między mocowaniami wg poniższej tabeli:
  Średnica rurociągu Zimna woda Ciepła woda i cyrkulacja
  20 x 3,4 135 110
  25 x 4,2 145 125
  32 x 5,4 170 145
  40 x 6,7 185 160
  50 x 8,4 210 180
  63 x 10,5 235 200
  75 x 12,5 250 210
  90 x 15,0 265 230
  3.3.2. Armatura
   Zamontować zawory kulowe mufowe, łączone z rurociągami za pomocą złączek zgrzewanych z gwintem:
  • za istniejącym wodomierzem głównym - Dn65
  • na podejściach pod piony z.w. - Dn40
  • na podejściach pod piony c.w.u. - Dn32
  • na podejściach pod piony cyrkulacyjne - Dn15
  • wejście zimnej wody do węzła cieplnego - Dn65
  • wyjście ciepłej wody z węzła cieplnego - Dn65
  • wejście cyrkulacji do pomp cyrkulacyjnych w węźle - Dn25
  • przed wodomierzami mieszkaniowymi - Dn20
  • przed wodomierzem „ogrodowym” - Dn15
  • na odgałęzieniach do pralni - Dn15
  Ponadto zamontować:
  • na przyłączu wodociągowym za wodomierzem głównym – zawór zwrotny antyskażeniowy EA453 Dn65 produkcji Danfoss,
  • na podejściach pod piony cyrkulacyjne – wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV-A Dn15 produkcji Danfoss,
  • wodomierze mieszkaniowe JS 1,5 do wody zimnej i ciepłej z modułami radiowymi należy montować w pozycji poziomej.
  3.3.3. Izolacje termiczne Na przewodach z.w. zamontować izolację termiczną w celu ochrony przed roszeniem w postaci otulin PE Thermaflex FRZ o grubości:
  • dla rurociągów 90x15,0, 75x12,5 i 63x10,5 - 13 mm
  • dla pozostałych rurociągów - 9 mm
  Na przewodach c.w.u. i cyrkulacji zamontoać izolację termiczną w postaci otulin PE Thermaflex FRZ o grubości:
  • dla rurociągów 75x12,5 - 50 mm
  • dla rurociągów 63x10,5 - 40 mm
  • dla rurociągów 50x8,4, 40x6,7 - 30 mm
  • dla rurociągów 32x5,4, 25x4,2, 20x3,4 - 20 mm
  3.3.4. Próby ciśnieniowe Próbę szczelności przeprowadzić przy ciśnieniu 0,9 MPa. Ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości, po dalszych 30 minutach spadek nie może być większy niż 0,06 MPa, po następnych 120 min spadek nie może przekroczyć 0,02 MPa. 3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Podczas remontu instalacji dokonać wymiany pionów wraz z trójnikami, czyszczakami,
  • Piony wykonać z rur kanalizacyjnych wewnętrznych PCV o średnicy 110 mm mocowanych do ściany szacht instalacyjnych. Do podłączenia WC montować trójniki PCV 110/110 870 nad stropem danej kondygnacji, do podłączenia pozostałych przyborów trójniki PCV 110/50 450 ok. 50 cm pod stropem danej kondygnacji.
  • Wyloty pionów na ostatniej kondygnacji połączyć z istniejącymi wywiewkami.
  3.5. Instalacja gazowa
  • Podczas remontu instalacji należy dokonać wymiany pionów z zachowaniem istniejącej średnicy.
  • Przewody gazowe wykonać przewodami z rur stalowych bez szwu wg. PN-EN-10208-1/2000 r. łączonych przez spawanie. Przewody instalacji wewnętrznej prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm od nich, natomiast w piwnicy w odległości 3 cm. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem oraz silikonem.
  • Przy montażu rur instalacji wewnętrznej zachować odległości bezpieczne od innych instalacji:
   • od poziomych przewodów wod.-kan. - 15 cm
   • od poziomych przewodów c.o. - 15 cm
   • od pionowych przewodów wod. kan. i c.o. - 10 cm
   • od równolegle prowadzonych przewodów telekomunikacyjnych - 20 cm
   • od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm
   • od urządzeń elektrycznych iskrzących - 60 cm
  • Piony gazowe należy pomalować farba podkładową antykorozyjna i nawierzchniową żółtą.
  • Punkty stale zamontować w stropie między piwnicą a parterem.
  • Nowo wybudowane piony gazowe poddać dwukrotnej próbie ciśnieniowej
   • Bez kuchenek gazowych a ciśnienie 50kPa
   • Z kuchenkami gazowymi na ciśnienie 5kPa
   Jeżeli wynik próby jest ujemny wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelne. Nieszczelne elementy instalacji gazowej należy wymienić i poddać ponownej próbie szczelności. Próby dokonać przy udziale Przedstawiciela SM „ Południe” i na ta okoliczność spisać protokół odbioru.
  3.6. Uwagi końcowe
  • przejścia miedzy stropami, otwory w piwnicy należy wypełnić i uszczelnić pianką niskoprężna, niepalną
  • Wykonawca we własnym zakresie na swój koszt na obowiązek dokonać wywozu: gruzu, zdemontowanych rur stalowych, PCV, waty mineralnej powstałych podczas wykonywania w/w prac. Złom stalowy jest przychodem Wykonawcy.
  • podczas robót montażowych przestrzegać przepisy BHP i ppoż.,
  • całość prac wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz z niniejszym projektem,
  • w przypadku konieczności zdjęcia ekranów z płyt wiórowych bądź paździerzowych wykonawca ma obowiązek dokonania jego demontażu i ponownego montażu.
  • przerwa w dopływie gazu na każdy pion (demontaż, montaż instalacji gazowej wraz z próbą ciśnieniową) maksymalnie 2 dni robocze.
  • wykonawca we własnym zakresie każdego dnia roboczego ma obowiązek demontować i ponownie zamontować miski ustępowe w mieszkaniach
  • codziennie wszystkie mieszkania, w których wykonywane będą pracy związane z wymiana instalacji wod.- kan. musza być podłączone do wody wraz z montażem muszli ustępowych.

 1. Z udziału w przetargu zgodnie z par. 5 „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „ Południe” komisja przetargowa odrzuca oferty wykonawców, którzy w ciągu ostatnich lat wyrządzili Spółdzielni szkodę nie wykonując zleconej im roboty lub wykonali ja z nienależytą starannością.
 2. Termin realizacji: 10 tygodni od dnia przekazania placu budowy.
 3. Oferent, który został wybrany do wykonania robót jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię o wynikach przetargu.
 4. Wpłacone wadium przetargowe zaliczane jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy, a ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.
  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej po upływie terminu związania ofertą. Wadium zwracanie oferentom nie podlega oprocentowaniu.
 5. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, odwołania przetargu, jego unieważnienia lub stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatów bez podania przyczyn. Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów przetargowych prosimy oferentów o przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenie oferty.