Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż Miejska

 

 

 

 


Akty prawne

Statut

Regulaminy

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Zarząd

Lustracja

Sprawozdania finansowe


Sprawozdania finansowe


Sprawozdanie Nieleżnego Biegłego Rewidenta, 5 str.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2 str.
Bilans, 1 str.
Rachunek Zysków i Strat, 1 str.
Zestawienie zmian w kapitale własnym, 1 str.
Rachunek przepływów pieniężnych, 1 str.
Dodatkowa informacja i objaśnienia za rok 2017, 19 str.
Wyniki z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w 2017 roku, 3 str.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółdzielni, 24 str.
Stan funduszu remontowego, 1 str.